Pompy wężowo membranowe

Feluwa

Pompy z podwójną membraną wężową MULTISAFE służą do hydrotransportu mediów agresywnych chemicznie, o właściwościach ściernych oraz mediów o dużej gęstości i lepkości. Przykładem takich mediów są szlamy, chlorki, zawiesiny, koncentraty, żele, parafiny, oleje, tłuszcze, szlam węglowo-pyłowy, smoła, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, emulsje, itp.

WICHARY Technologies

Pompy wężowo membranowe

Pompy membranowe z podwójną membraną wężową mają zastosowanie w:

• Przemyśle chemicznym
• Przemyśle spożywczym
• Energetyce
• Górnictwie i metalurgii
• Inżynierii procesowej.

Najnowszym rozwiązaniem w pompach z podwójną membraną wężową MULTISAFE jest stworzenie przez firmę FELUWA hermetycznie zamkniętej, oscylacyjnej pompy wyporowej, która to została szczelnie odseparowana od pompowanego medium. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu zespołu dwóch membran wężowych, ułożonych jedna w drugiej. Dzięki tego typu innowacji wewnętrzne elementy pompy (membrana i obudowa pompy) nie są narażone na bezpośredni kontakt z transportowanym medium. W starszych rozwiązaniach pomp wyporowych stosowana była tylko jedna membrana, co w przypadku jej awarii skutkowało uszkodzeniem części hydraulicznej pompy membranowej. Taka awaria wiąże się często z długotrwałym okresem postoju urządzenia, a co za tym idzie podwyższeniem kosztów serwisu i eksploatacji.

Ze względu na wysoce liniowy przepływ (bez odchyleń strumienia medium) oraz minimalne zużycie elementów roboczych pompy, niezależne od stopnia lepkości, korozyjności lub abrazyjności medium, pompy membranowe FELUWA są szczególnie przydatne do hydrotransportu takich mediów jak szlamy, zawiesiny, koncentraty, zawiesiny rud, parafiny, oleje, tłuszcze, szlam węglowo-pyłowy, smoła, kwasy, rozpuszczalniki, emulsje oraz odpady stałe. Pompy te posiadają zdolność do tłoczenia zawiesin o zawartość frakcji stałych do 80%. Wydajność tłoczenia pomp wynosi od 0,1 m3/h do 1000 m3/h przy ciśnieniach dochodzących maksymalnie do 320 bar.

Zasada działania pompy z podwójną membraną wężową MULTISAFE.
Napędowy ruch obrotowy układu korbowego w przekładni mechanicznej pompy jest przetwarzany na ruch posuwisto – zwrotny wodzika. Wodzik jest połączony z tłokiem lub nurnikiem, wywierającym nacisk na ciecz znajdującą się w głowicy pompy. Za pomocą hydraulicznej cieczy, tłok porusza zespołem podwójnych membran wężowych, które są ułożone jedna wewnątrz drugiej. Membrany poza transportem medium, zapewniają podwójne hermetyczne uszczelnienie (zabezpieczenie) od strony napędu hydraulicznego. Transportowane medium nie jest w kontakcie z głowicą pompy, jak również strefą hydrauliczną wewnątrz głowicy pompy. Proces pompowania jest realizowany poprzez przemieszczenie objętości medium wewnątrz zespołu membran wężowych. Przy każdym suwie tłoka zespół membran wykonuje elastyczno – pulsacyjny ruch, porównywalny z pulsacją żyły. W wyniku odziaływań hydraulicznych, zespół membran wężowych ulega jedynie niewielkim obciążeniom nawet przy wysokich ciśnieniach. Elastyczne odkształcenie podwójnych membran wężowych jest kontrolowane poprzez system diagnostyczny służący do stałego ich monitoringu poprzez czujniki ciśnienia. W przypadku, gdy jedna z membran wężowych przecieka lub ulegnie awarii, druga membrana wężowa zapewnia działanie pompy do momentu przeprowadzenia następnego planowanego postoju urządzenia.
Zalety pompy z podwójną membraną wężową MULTISAFE

• Jedną ze znaczących zalet pompy membranowej MULTISAFE jest liniowy charakter przepływu, dzięki czemu pompy te są szczególnie przydatne do hydrotransportu przy mediach agresywnych, ściernych i transportujących frakcje stałe, a także przy zawiesinach o dużej lepkości np. szlamy, zawiesiny, koncentraty, zawiesiny rud, żele, parafiny, oleje, tłuszcze, szlam węglowo-pyłowy, smoła, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, emulsje, itp.


Cylindryczny kształt membrany o maksymalnie liniowej charakterystyce przepływu medium zapobiega osadzaniu się części frakcji stałych


• Konstrukcja zaworu zapewnia nie tylko liniowy przepływ medium poprzez pompę i membrany, ale również umożliwia łatwe wymontowanie całego zespołu zaworu bez wcześniejszego usuwania elementów przyległych


• Zastosowany system diagnostyczny w pompach FELUWA zapewnia stałą kontrolę zespołu membran, zaworów zwrotnych, ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej pompy, temperatury oleju hydraulicznego oraz przekładni mechanicznej


• Podczas przenoszenia szczególnie ciężkich cząstek i heterogenicznych mieszanin przy małej prędkości przepływu, ciężkie substancje stałe mogą sedymentować w obszarze zaworu ssącego. W celu uniknięcia sedymentacji, w pompie z podwójną membraną wężową MULTISAFE zastosowano rozwiązanie konstrukcyjne polegające na odwróceniu przepływu medium z góry ku dołowi. Tego typu innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie różnych wersji zaworów pozwoliło na hydrotransport gruboziarnistych ciał stałych


• W zależności od warunków pracy pompy membranowej oraz tłoczonego medium stosowane są zawory zwrotne pojedyncze lub podwójne kulowe, stożkowe, płytkowe. Zawory zwrotne, tłoczne i ssące zastosowane w pompach FELUWA są dostosowane do każdych warunków eksploatacji, zarówno pod kątem przepływu, doboru materiałów jak i geometrii przepływu.

Feluwa pompy membranowe

System nadzoru pracy pompy
Pompy MILTISAFE z podwójną membraną wężową są konstruowane w sposób pozwalający na uniknięcie nagłych odchyleń od dopuszczalnych warunków pracy oraz uniknięcie nieplanowanych przestojów. Dla uzyskania właściwej charakterystyki pracy i zapobieżenia uszkodzeniom w pompach MULTISAFE stosowany jest system diagnostyczny monitorujący parametry pracy najważniejszych elementów pompy.

Systemowi diagnostycznemu podlegają następujące elementy:

Akustyczna diagnostyka zaworu dla wczesnego rozpoznania zużycia zaworów tłocznych
  Stały monitoring warunków pracy poszczególnych zaworów zwrotnych realizowany jest poprzez czujniki dźwiękowe     zamocowane na zewnętrznej obudowie zaworu. Zastosowana technika pomiaru umożliwia wykrywanie przecieków przy spadku   wydajności poniżej 1,5%. Zużycie zaworu można wykryć na wczesnym etapie oraz dokładnie zlokalizować, co umożliwia   planowanie realizacji prac serwisowych i napraw.

Diagnostyka membrany wężowej
  Ciągły monitoring warunków pracy membran wężowych MULISAFE może być kontrolowany przez czujniki ciśnienia, manometry   oraz stykowe mierniki nacisku. W przypadku przecieku jednej z membran wężowych pompowane medium, ciecz dostaje się do   przestrzeni bezciśnieniowej pośredniej. Narastające przez wyciek ciśnienie generuje odpowiednio przetwarzany sygnał do   systemu monitorującego. Sensor wyczuwa wzrost ciśnienia pomiędzy membranami i informuje o tym operatora. Umożliwia to   wykrywanie usterek (nie awarii) za pomocą czujnika ciśnienia.

Diagnostyka temperatury oleju hydraulicznego i temperatury przekładni mechanicznej
   Nadzór nad temperaturą oleju hydraulicznego i przekładni mechanicznej realizowany jest poprzez czujniki temperatury. 

Diagnostyka ciśnienia na odcinku ssawnym pompy membranowej
   Dla właściwego działania pompy membranowej konieczny jest ciągły dopływ medium z odpowiednim ciśnieniem na wlocie    pompy. Monitoring ciśnienia na odcinku ssawnym realizowany jest poprzez membranowe mierniki ciśnienia.

Pompy membranowe

Wykaz rodzajów mediów, jakie można transportować za pomocą pompy wężowo-membranowej:

A
– abrazyjny muł
B
– beton
C
– chlorek metylu
– chlorek metylenu
– chromian ołowiowy
– ciekła masa ceramiczna
E
– emulsja PCV
– emulsja żywicy syntetycznej
F
– fluorokrzemian ołowiowy
G
– gnojówka
H
– herbicydy w wodzie
K
– komunalny namuł organiczny
– Koncentrat rudy miedzi
– kondycjonowany szlam gęsty
– kwas acetonowy
– kwas chlorowy
– kwas octowy
M
– masa katalizatora
– metanol i katalizator niklu
– mętność górnicza
– mieszanina kwarcu i żywicy
– mleko wapienne
– mleczko cementowe
– muł węglowy
N
– Namuł
O
– octan glinowy
– odpad flotacyjny rudy miedzi
– olej zużyty
– organiczna substancja sucha
P
– pasta barwnikowa
– pięciochlorofenolat sodowy
– pigment rentgenowski
– pirofility
R
– rozjaśniacz optyczny
– rozpuszczalnik
– roztwór chlorków ceru
– roztwór H2SO4 (13%)
– roztwór mikowy
– roztwór parafiny
– roztwór węglanu sodowego
S
– siarczan chromowy
– siarczan zasadowy
– siarczek ołowiowy
– solanka
– stop twardy z etanolem
– szlam bagienny
– szlam alkitarosulfomin
– szlam barowo-ferrytowy
– szlam barowo-tytanianowy
– szlam boksytu
– szlam czerwony
– szlam farmaceutyczny
– szlam ferrytowy
– szlam ferrytowy Mn Zn
– szlam fosforowy
– szlam galwaniczny
– szlam glinokrzemianu
– szlam glinowy
– szlam kaolinowy
– szlam manganowo- ferrytowy
– szlam nieorganiczny
– szlam proszku marmurowego
– szlam pigmentowy
– szlam popiołu
– szlam porcelany elektrotechnicznej
– szlam oleju surowego
– szlam osadowy
– szlam rudy
– szlam szkła sproszkowanego
– szlam ściekowy
– szlam tlenku glinowego
– szlam wapienny
– szlam węglowo-kamienny
– szlam węglanu wapniowego
– szlam wodorotlenkowy
– szlam wyługowany na ciepło
– szlam z gliny
– ścieki z gospodarstw domowych
– szlam z huty żelaza
– szlam z wytrawialni
T
– tlenek ołowiowy
– tłuszcze
W
– węglowodór z kwasem fluorowym
– wielkopiecowy szlam ściekowy
– wodorotlenek sodowy
Z
– zawiesina BaSO4
– zawiesiny organiczne
– zawiesina pieciochlorofenolowa
– zawiesina sproszkowanego szkła
– żel krzemionkowy

Pompy wężowo-membranowe

Dane Techniczne

Pompa dobierana jest indywidulanie w zakresie następujących parametrów:

• Ciśnienie robocze do 320 bar
• Wydajność robocza od 0,1 do 1000 m3 / h
• Temperatura medium do 200 °C

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Specjalista ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr. Magdalena Karwicka
tel. kom. +48 795 160 838
e-mail: m.karwicka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU