Leading Technologies

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Przez firmę WICHARY Technologies

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe WICHARY Technologies Sp. z o.o. informuje Państwa, że:

    1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

           WICHARY Technologies Sp. z o.o. Centralna 6, 42-625 Pyrzowice.

    2.    Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralna 6, 42-625 Pyrzowice lub             

            e-mail: odo@wichary.eu

    3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z             prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

    4.    Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają             się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

    5.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

    6.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

    7.    Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

    8.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej             ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy             dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

    9.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

                    -  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
                    -  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
                    -  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
                    -  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
                    -  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
                    -  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
                    -  wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem odo@wichary.eu lub kontakt pisemny: ul. Centralna 6, 42-625 Pyrzowice. 
 


Z poważaniem:
WICHARY Technologies Sp. z o.o.

WICHARY Technologies


ZAPRASZAMY
DO NASZEJ SIEDZIBY

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU